Medarbejderkurser

Vi afholder kurser – fysiske såvel som online – for organisationer, der indfører Slotsholmmetoden® som norm. Et kursusforløb består af to kursusdage: et seminar, hvor metodens begreber bliver præsenteret og øvet, og en workshop, hvor kursisterne får rutine i at anvende metoden og dens begreber.

Chefernes deltagelse er afgørende for, at metoden slår rod. Det ideelle er, at chefer deltager sammen med deres medarbejdere, men vi tilbyder også chefkurser på tre timer til dem, der mangler tid til at gennemgå det fulde forløb.

Alle kurser har indlagte øvelser, der bygger på tekster fra netop den organisation, der undervises. Det betyder, at kursusdeltagerne øver sig på de problemstillinger, der er særlige for deres organisation.

Efter endt undervisning kan organisationen selv videreføre uddannelsen. Alle kursister får et eksemplar af bogen, og både chefer og medarbejdere er trænet i at give tilbagemeldinger og forbedre hinandens produkter ved hjælp af metodens begreber.

På spørgsmålet: “Hvad skal man vælge? Online eller fysisk?” er vores erfaring, at det er en smagssag. Fysiske kurser giver nærvær, nerve og mulighed for at aflæse hinanden umiddelbart. Online-formen er kontant og koncentreret, og mange kursusdeltagere er begejstrede over, at de lærer meget på kort tid.

Læs mere om fysiske og online kurser her


Slotsholmmetoden® – værktøjet til skarpe beslutningsoplæg
er en letlæst bog om metoden og dens baggrund. Alle kursusdeltagere får deres eget eksemplar, men den kan også købes i løssalg her.

Chefseminarer

Vi tilbyder komprimerede chefkurser til dem, der mangler tid til at gennemgå det fulde forløb. Et chefkursus er en variant af det forløb (med seminar og workshop), der afholdes for organisationens skrivende medarbejdere, men workshoppen udelades.

Vinklen er ofte en lidt anden, fordi chefer typisk bestiller og modtager mere, end de skriver, og fordi deres engagement, forventninger, bestillinger og tilbagemeldinger samtidig er afgørende for et succesrigt løft af den samlede skriftlige produktion i organisationen.

Chefkurser kan gennemføres som fysiske kurser (6 timer) eller onlinekurser, hvor holdet deles i to (hvert hold undervises 3 timer og 15 minutter som på et almindeligt onlineseminar).

Superbrugerforløb

Dette forløb retter sig mod tidligere kursister, som sidder centralt i organisationer, der er i gang med at implementere eller ønsker at fastholde fokus på metodekorrekt skriftlig produktion.

Det kan fx være ansatte i minister-, borgmester-, eller ledelses­sekretariatet eller andre steder, hvor man har en stor gennemstrømning af tekster, og hvor man har en gatekeeperfunktion. Der er tale om individuelt tilrettelagt work­shops for op til seks (af kunden) udvalgte kursister.

Disse udvalgte få spiller via procedurer og coaching en særlig rolle for implementeringen og fastholdelsen af metodens principper. Fokus er dels på diagnosticering af tekster (hvilke sygdomme skal kureres, før …) dels på rådgivning om, hvordan tekster bedst coaches på plads, og endelig på rollen som metode­ambassadør. Kursisterne udpeger på forhånd metodeelementer og interne tekster, der skal gås i dybden med.

Kurset kan tilpasses kundens behov. Vores standardforløb til superbrugere består af tre møder à tre timer, hvor vi fx arbejder med 20 af kundens tekster, udvalgt af kursisterne. Møderne fordeles over et halvt år med et par måneders mellemrum.

Superbrugerforløb kan gennemføres som fysiske forløb eller online.

Brush-up

Brush-up-kurser gennemføres typisk halve eller hele år efter, at organisationen er gået over til metoden. Forudsætningen for at kunne komme på et brush-up-kursus er, at man tidligere har været på et grundforløb med seminar og workshop.

På brush-up-kurset genopfrisker vi metodens begrebsapparat, fokuserer på de dele, kursisterne ønsker, og bruger tid på at træne på egne tekster.

Kurset vil forløbe som en blanding af et seminar og en workshop. Der vil (som på et almindeligt seminar) blive undervist i metodens begreber og sammenhænge. Øvelser vil tage udgangspunkt i kursisternes egne tekster, der skal sendes til Slotsholm efter de retningslinjer, der gælder for en almindelig workshop.

Kursisterne har mulighed for, enten på forhånd eller undervejs, at udpege særlige metodeelementer, der skal gås i dybden med.

Brush-up-kurser kan gennemføres som fysiske kurser eller online.

Rådgivning

Organisationer, der indfører Slotsholmmetoden®, får ofte behov for ledelsesmæssig rådgivning før udrulningen. Det kan dreje sig om, hvordan ledelsen bedst indfører og kommunikerer om metoden; om de mest almindelige hindringer; eller om, hvordan dokument­skabeloner (fx til covers, notater eller mødedagsordener) kan skærpes.

Slotsholm yder denne rådgivning som en del af alle indgåede aftaler om kursusforløb, såfremt ydelsen holder sig inden for to-tre timer – fx i form af et møde med direktionen, et møde med ledelses­­sekretariatet og efterfølgende frem­sendelse af modelskabeloner.

Den bistand, der er indeholdt i kontrakten, drejer sig typisk om at rådgive om processer, der gennemføres af organisationen selv.

Er der behov for yderligere bistand, kan denne tilkøbes. Det kan fx dreje det sig om at tage stilling til eller rydde op i eksisterende skabeloner eller at indgå i en løbende justeringsproces.

Fysisk vs. online

Kurser i Slotsholmmetoden® afvikles fysisk eller online efter ønske– og på lige fod. De to forløbstyper koster det samme og afvikles begge i to dele: først et seminar og fire-fem uger senere en workshop.

Både online og fysisk arbejder deltagerne under vejledning af kursuslederen. Det sker via specialudviklet software, der gør, at der kan stilles og løses opgaver, som siden præsenteres i plenum. Kursusleder har overblik over de enkelte grupper eller deltageres fremskridt og giver løbende feedback. Undervisningsformen sikrer, at alle deltagere er aktive, og at tiden udnyttes maksimalt, både fysisk og online.

Derudover er der en række forskelle, der vedrører holdstørrelse, varighed, forberedelse og arbejdsform.

Det fysiske format

På fysiske kurser er et hold typisk på 15-17 deltagere, der fordeles på max. fem grupper, der arbejder på hver deres gruppe-ipad. Tre pr. gruppe er det optimale, hvorfor den bedste holdstørrelse – med den erfaringsmæssigt bedste læring – er 15 deltagere.

Et seminar varer seks timer (kl. 9-15). Der undervises i metodens elementer og begrebsapparat, og undervisningen veksler mellem tavleundervisning og øvelser. Forberedelse er ikke nødvendig, men deltagerne tilbydes en kort introduktion: Slotsholmmetoden® – kort fortalt.

Mellem seminar og workshop skal deltagerne læse bogen om metoden, som de får udleveret. De skal i deres daglige arbejde benytte metoden og producere mindst ét dokument, som skal tilgå Slotsholm senest syv arbejdsdage før workshoppen.

Workshoppen afholdes for den samme gruppe fire-fem uger efter seminaret. På workshoppen trænes metoden på tekster, man selv har produceret. En workshop varer fem timer (kl. 10-15), og gentagende træning i metodens begreber og principper er det bærende element.

Onlineformatet

Et onlinekursus består – i lighed med et fysisk kursus – af et seminar og en workshop med fire-fem ugers adskillelse og hjemmearbejde mellem de to sessioner. Ligesom på de fysiske kurser sikrer specialudviklet software, at kursusleder konstant har overblik over de enkelte kursisters fremskridt og løbende kan give feedback.

Onlineformatet adskiller sig fra det fysiske format på fire måder:

  • Deltagerne skal forberede sig før seminaret, herunder forholde sig til en række grundtekster og læse et 20-siders studiemateriale.
  • Der er færre deltagere pr. session, idet de typisk 15-17 deltagere på fysiske kurser deles i to hold.
  • Under­visnings­­sessionerne er kortere, idet onlinehold A undervises fra 9.00- 12.15, mens onlinehold B undervises fra 13.00-16.15.
  • Onlinedeltagere løser opgaver individuelt, mens deltagere på fysiske kurser løser opgaver i mindre grupper.