Persondatapolitik for Slotsholmmetoden.dk

SLOTSHOLM ApS
Flæsketorvet 26
1711 København V
Danmark
CVR-nummer: 28293003

1. Indledning

1.1 Denne persondatapolitik (herefter benævnt ”Politikken”) beskriver, hvordan
SLOTSHOLM ApS (herefter benævnt ”os”, ”vi” eller ”vores”) indsamler og behandler
personoplysninger i forbindelse med køb af services, medlemskab, produkter eller
generel brug af vores hjemmeside.

1.2 Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde
databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (herefter benævnt ”GDPR”)
og reglerne heri om oplysningspligt.

2. Indsamling af oplysninger ved brug af cookies

2.1 Ved besøg og brug af vores hjemmeside(r), indsamles og bruges cookies på baggrund
af samtykke. Oplysninger i disse cookies omfatter IP-adresse. I tillæg hertil behandles
statistiske oplysninger ved brugen af Google Analytics såsom (1) antal sidevisninger, (2)
antal unikke sidevisninger, (3) gennemsnitlig tid på side, (4) afvisningsprocent, (5)
indgange og (6) afslutningsfrekvens. (herefter “Cookiedata”).

2.2 Cookiedata bruges til forbedring af vores hjemmeside og brugeroplevelsen. .

2.3 Brug af cookies til indsamling af oplysninger og data sker i øvrigt i overensstemmelse
med cookiebekendtgørelsen (nr. 1148 af 9. december 2011), § 3.

2.4 Hvis du ønsker at afvise eller begrænse de cookies, som placeres på din computer ved
besøg på vores hjemmeside, kan du altid gøre dette ved at ændre indstillingerne i din
browser. Du skal dog være opmærksom på, at afvisning eller begrænsning af cookies
har betydning for hjemmesidens funktionalitet, og det vil medføre, at der er funktioner
på hjemmesiden, som du ikke kan se. Alle browsere tillader, at man sletter cookies
samlet eller enkeltvis. Hvordan dette gøres afhænger af den anvendte browser.
Såfremt du anvender flere forskellige browsere, skal du huske at slette cookies i
samtlige browsere.

2.5 Vi videregiver Cookiedata til Google LLC ved brugen af Google Analytics på vores
hjemmeside.

3. Typer af personoplysninger som behandles

3.1 Vi behandler personoplysninger om dig, når dette er relevant og i overensstemmelse
med gældende lovgivning. Alt efter de konkrete omstændigheder kan de behandlede
personoplysninger omfatte følgende typer af personoplysninger: IP-adresse.

3.2 Vi indsamler ikke aktivt følsomme personoplysninger, som dermed kun behandles,
hvis du uopfordret sender sådanne personoplysninger til os.

3.3 Vi indsamler dine personoplysninger fra dig og, hvor det er relevant, fra eksterne
kilder. Information indsamles endvidere ved brugen af Google Analytics på vores
hjemmeside, hvorigennem vi modtager aggregerede oplysninger om brugen af vores
hjemmeside fra Google LLC.

3.4 Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet
ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved
opdatering af denne Politik.

4. Formål med behandlingen af personoplysninger

4.1 Vi behandler kun dine personoplysninger til legitime formål i overensstemmelse med
GDPR. Personoplysningerne kan alt efter omstændighederne behandles til følgende
formål:
a) For at kunne levere eller tilbyde de services eller produkter og/eller salgstilbud,
som vi udbyder.
b) At besvare forespørgsler og/eller klager fra brugere, kunder eller medlemmer.
c) For at forbedre vores produkter, services eller hjemmeside.

5. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

5.1 Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i
overensstemmelse med GDPR. Behandlingen af personoplysninger sker alt efter de
konkrete omstændigheder på baggrund af følgende behandlingshjemmel:

 • a) Hvis vi har bedt om dit samtykke til behandling af nogle konkrete
  personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for de konkrete personoplysninger
  dit samtykke, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a, idet samtykket altid kan trækkes
  tilbage ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet nederst i
  denne Politik, og hvis samtykket trækkes tilbage, slettes personoplysningerne, der
  behandles på grundlag af samtykket, medmindre de kan eller skal behandles for
  eksempel for at overholde en retlig forpligtelse.
 • b) Behandlingen er nødvendig for udførelsen eller indgåelsen af en kontrakt med
  den registrerede person, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b, første led.
 • c) Behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der
  træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf.
  GDPR, art. 6, stk. 1, litra b, sidste led.
 • d) Behandlingen er nødvendig for at overholde gældende lovgivning, jf. GDPR, artikel
  6, stk. 1, litra c.
 • e) Behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, hvor den
  registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder,
  der kræver beskyttelse af personoplysninger, ikke går forud herfor, jf. GDPR,
  artikel 6, stk. 1, litra f.

6. Videregivelse og overførsel af personoplysninger

6.1 Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver
det, herunder når det er relevant og på din og eller dataansvarliges konkrete
anmodning herom.

7. Sletning og opbevaring af personoplysninger

7.1 Vi sørger for, at personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante for vores
behandlingsformål som beskrevet ovenfor. Vi opbevarer altid personoplysninger i det
tidsrum, som gældende lovgivning forpligter os til, herunder til brug for
dokumentation af overholdelse af blandt andet bogføringslovens bestemmelser. Ved
spørgsmål angående opbevaringen og behandlingen af personoplysninger, er du
velkommen til at kontakte os på den e-mailadresse, du finder nederst i denne Politik.

8. Rettigheder for registrerede personer

8.1 Registrerede personer har en række rettigheder, som vi kan hjælpe med. Hvis man
som registreret person vil gøre brug af sine rettigheder, skal vedkommende kontakte
os. Rettigheder omfatter følgende:

 •  8.1.1 – Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Registrerede personer har ret til at få
  indsigt i de oplysninger, som behandles om vedkommende, samt en række
  yderligere oplysninger.
 • 8.1.2 – Ret til berigtigelse (rettelse): Registrerede personer har ret til at få urigtige
  oplysninger om sig selv rettet.
 • 8.1.3 – Ret til sletning: I særlige tilfælde har registrerede personer ret til at få slettet
  oplysninger om sig selv, inden tidspunktet for vores almindelige generelle
  sletning indtræffer.
 • 8.1.4 – Ret til begrænsning af behandling: Registrerede personer har i visse tilfælde ret
  til at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset. Hvis en registreret
  person har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle
  oplysningerne – bortset fra opbevaring – med samtykke, eller med henblik på at
  retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en
  person eller vigtige samfundsinteresser.
 • 8.1.5 – Ret til indsigelse: Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at gøre
  indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af vedkommendes
  personoplysninger. Der kan også̊ gøres indsigelse mod behandling af
  oplysninger til direkte markedsføring.
 • 8.1.6 – Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Registrerede personer har i
  visse tilfælde ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret,
  almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse
  personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

8.2 Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, bedes du
bruge de kontaktoplysninger, der er angivet nederst i denne Politik.

Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores
behandling af personoplysninger og dine rettigheder som en registreret person. Hvis
du på trods af vores bestræbelser ønsker at indgive en klage, kan du gøre det ved at
kontakte Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

9. Ændringer til denne politik

9.1 Vi forbeholder os retten til at ajourføre og ændre denne Politik. Hvis vi ændrer
Politikken, ændrer vi datoen og versionen nederst i dokumentet. I tilfælde af
væsentlige ændringer, vil vi give besked i form af en synlig meddelelse på vores
hjemmeside, e-mail eller ved brug af andre kommunikationsmidler.

10. Kontakt

10.1 Ved spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller ved påberåbelse af en eller
flere rettigheder, kan vi kontaktes på lmo@slotsholm.dk.

Dette er version 1 sidst opdateret den 17.12.2019.

Med venlig hilsen

SLOTSHOLM ApS